Ilmastonmuutos ja haavoittuva Arktis – ilmastonmuutoskoulutus toimittajille maaliskuussa

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Ilmatieteen laitos järjestää 7.-8.3. ilmastonmuutoskoulutuksen toimittajille. Vuosittain järjestettävän koulutuksen teemana on tällä kertaa ajankohtainen arktinen alue otsikolla ”Ilmastonmuutos ja haavoittuva Arktis”. Nyt jo 12. kertaa järjestettävässä koulutuksessa asiantuntijat kertovat ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista.


Kuva: Hannu Manninen.

Ilmastonmuutoskoulutus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen kurssipäivän aikana käydään läpi perusasioita ilmastonmuutoksesta sekä toimittajille hyödyllisiä tietolähteitä. Asiantuntijat selvittävät, mitkä tekijät muuttavat ilmastoa ja mikä on merien ja metsien osuus ilmastonmuutoksessa. Päivän aikana osallistujat saavat tietoa myös arktisen merijään tilanteesta sekä metaanin ja pienhiukkasten roolista osana ilmiötä.

Mitä kuuluu arktiselle alueelle ja ilmastopolitiikalle?

Toisen kurssipäivän aikana ilmastonmuutokseen pureudutaan yhteiskunnallisena ja globaalina ilmiönä. Asiantuntijat käyvät läpi ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktiseen alueeseen sekä ilmastopolitiikan kuulumisia kotimaasta ja maailmalta. Päivän päätteeksi kuullaan sään ääri-ilmiöistä ja niihin varautumisesta.

”Ilmaston lämpeneminen koskettaa jo meitä kaikkia. Koulutus tarjoaa hyvät pohjatiedot aiheesta, ja toimittaja saa koulutuksesta monipuolisen ajankohtaispaketin ilmiön mukanaan tuomista riskeistä ja ratkaisukeinoista”, kertoo ilmastonmuutoskoulutuksen puheenjohtaja, Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta.

Kurssilla luennoi alan parhaita asiantuntijoita mm. Ilmatieteen laitoksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Lapin yliopistosta ja ympäristöministeriöstä.

Ilmoittaudu mukaan!

Koulutus järjestetään Ilmatieteen laitoksella Kumpulassa Helsingissä 7.-8.3.2017.

Koulutuksen hinta on 150 euroa/päivä. Hintaan sisältyy luentomateriaali sekä lounas ja kahvit kurssipäivän aikana. Koulutukseen voi osallistua molempina tai vain jompanakumpana päivänä.

Ilmoittaudu 28.2. mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/ilmastonmuutoskoulutus2017

Kurssille otetaan enintään 40 osallistujaa/päivä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittautuneita on alle 10 /päivä, kurssia ei järjestetä.

Lisätietoja & ohjelma:

Tutustu ohjelmaan: http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuutoskoulutus-ohjelma

Viestintäasiantuntija Emmi Lehikoinen, emmi.lehikoinen@fmi.fi tai puh. 029 539 2088

Selvitys: Aurinkoatlas toisi tarkan tiedon Suomen aurinkoenergiapotentiaalista

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Tarkka tieto Suomen auringonsäteilyn ja aurinkoenergiapotentiaalin maantieteellisestä jakaumasta ja vuodenaikaisvaihteluista edistäisi koko aurinkoenergia-alan kehitystä Suomessa.


Kuva: Anders Lindfors.

Aurinkoenergialla on merkittävä rooli valtion uudessa energia- ja ilmastostrategiassa, jonka tavoitteiden saavuttamiseksi aurinkoenergiaa tulee lisätä tuntuvasti muiden uusiutuvien energialähteiden ohella. Tarkkaa kuvaa Suomen pitkän ajan keskimääräisen aurinkoenergian alueellisesta jakautumisesta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Ilmatieteen laitoksen satelliittituotteita ja maanpintamittauksia yhdessä hyödyntämällä voitaisiin tuottaa kaikille avoin aurinkoatlas, joka sisältäisi luotettavaa tietoa Suomen auringonsäteilyn ja aurinkoenergiapotentiaalin maantieteellisestä jakaumasta ja vuodenaikaisvaihteluista.

Uusiutuvien energialähteiden lisäys hillitsee ilmastonmuutosta, mutta samalla myös kasvattaa energiaomavaraisuutta ja luo uusia työpaikkoja. Työpaikkojen syntymisen edellytyksenä on kotimarkkinoiden vahvistaminen. ”Tässä uudella aurinkoatlaksella voisi olla merkittävä rooli. Se edistäisi aurinkoenergiajärjestelmien tarkempaa suunnittelua ja tukisi siten investointipäätöksiä ja koko aurinkoenergia-alan kehitystä Suomessa”, toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Anders Lindfors. ”Aurinkoatlas edesauttaisi myös tulevaisuuden energiajärjestelmien tutkimista”, Lindfors jatkaa.

Käyttäjillä tarvetta aurinkoatlastietoon

Ilmatieteen laitos toteutti syksyn 2016 aikana kyselytutkimuksen selvittääkseen aurinkoatlaksen tarvetta potentiaalisten käyttäjien joukossa. Vastaajista 90 % oli sitä mieltä, että tietoa aurinkoenergian tuotantopotentiaalista Suomessa tarvitaan ja näistä lähes kaikki pitivät aurinkotiedon tarvetta ajankohtaisena nyt tai viimeistään viiden vuoden sisällä. Myös kansainvälisiä aurinkotietoja käyttävät pitivät aurinkoatlasta tarpeellisena.

llmatieteen laitos ylläpitää Suomessa auringonsäteilyn mittausverkostoa, joka tuottaa tietoa auringonsäteilyn määrästä noin 25 paikkakunnalta. Tämä asemamäärä ei kuitenkaan riitä säteilyn maantieteelliseen kartoittamiseen. ”Satelliiteista saadaan arvio maan pinnalle saapuvasta auringonsäteilyn määrästä koko maan kattavasti. Yhdistämällä satelliittiaineisto maan pinnalla tehtyjen mittausten kanssa voitaisiin muodostaa tarkka aurinkoatlas koko Suomen alueelle, jossa myös alueelliset piirteet, kuten aurinkopotentiaalin vaihtelu rannikkoalueen läheisyydessä, erottuisi hyvin”, Anders Lindfors kertoo.

Aurinkoenergialla paljon kasvupotentiaalia

Aurinkoenergian osalta suurin kasvupotentiaali nähdään etenkin piensähkön tuotannon lisäämisessä, ei vain asuinkiinteistöissä, vaan myös teollisuuskiinteistöissä ja maatiloilla. Aurinkosähköllä voidaan keväästä syksyyn tuottaa huomattava osa kohteen tarvitsemasta sähköstä. Jo nyt aurinkoenergian käyttö on lähtenyt Suomessa voimakkaaseen kasvuun. Vuonna 2015 aurinkosähköjärjestelmien määrä kaksinkertaistui.

Ilmatieteen laitos toteutti vuonna 2009 Suomen tuuliolosuhteista kertovan tuuliatlaksen, jossa kartoitettiin säämalleihin perustuen Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä. Tuuliatlasta on sen jälkeen käytetty mm. syöttötariffin määrittelyyn, maakuntakaavoituksessa ja tietenkin myös potentiaalisten tuulivoima-alueiden etsimiseen. Tuuliatlas on osaltaan tukenut tuulienergian viimeaikaista kasvua, joka on ollut 2010-luvulla vuosittain noin 50 %. ”Vastaavalla tavalla uusi aurinkoatlas tukisi toteutuessaan Suomen aurinkoalan kehitystä”, uskoo Anders Lindfors.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Anders Lindfors, puh. 050 433 1055, anders.lindfors@fmi.fi

Aurinkoatlaksen tarvetta kartoittava esiselvitys

Tietoa aurinkoatlaksesta: http://ilmatieteenlaitos.fi/aurinkoatlas

https://atmoslehti.fi/kasvot/anders-lindfors/

Sään ääri-ilmiöiden vaikutukset kriittiselle infrastruktuurille arvioitavana

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Ilmastonmuutos vaikuttaa vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden esiintymiseen Euroopassa. Tutkimushankkeessa etsitään keinoja vähentää ilmiöiden vaikutuksia infrastruktuureille.


Kuva: Tuomas Niskanen.

Ilmatieteen laitoksella pidettävässä eurooppalaisen RAIN-tutkimushankkeen (Risk Analysis of Infrastructure Networks in Response to Extreme Weather) työpajassa etsitään keinoja vähentää vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden vaikutuksia liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkoihin. Kriittisen infrastruktuurin ja tuhoa aiheuttavien sääilmiöiden asiantuntijat tutkimuksesta ja sidosryhmistä perehtyvät ja arvioivat RAIN-hankkeen tuloksia ja kehitettyjä menetelmiä säähaittojen vähentämiseksi. Myös arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksesta vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden esiintymiselle esitellään.

Esimerkiksi jäätävä sade mahdollinen uhka infrastruktuureille

Ilmatieteen laitos on tutkinut infrastruktuureille vahinkoa aiheuttavia talviajan säätilanteita kuten runsaita lumisateita, lumipyryjä, puiden lumikuormia ja jäätäviä sateita. Haitallisia jäätäviä sateita esiintyy ajoittain lähes kaikkialla Euroopassa. Nykyilmastossa voimakkaat jäätävät sateet ovat yleisimpiä Kaakkois- ja Itä-Euroopassa sekä Norjan etelärannikolla. Uusi tutkimustulos oli, että ilmastonmuutoksen arvioidaan siirtävän esiintymisalueita kohti pohjoista, jolloin jäätävät sateet hieman vähenisivät Keski-Euroopassa mutta niiden todennäköisyys kohoaisi Pohjois-Euroopassa. Suunnittelussa on tärkeää huomioida, että ennustettu lämpötilojen nousu ei poista erittäin runsaita lumisadetilanteita Fennoskandiasta, vaan on mahdollista, että ne saattavat hieman yleistyä.

”Se, mitkä sääilmiöt aiheuttavat riskejä infrastruktuureille, vaihtelee eri puolilla Eurooppaa”, kertoo tohtori Andrea Vajda Ilmatieteen laitokselta. Esimerkiksi eteläisessä Euroopassa on jo nykyäänkin merkittävä maastopalojen riski ja sen arvioidaan kasvavan edelleen ilmastonmuutoksen edetessä. Myös Pohjois-Euroopassa metsäpaloriski kasvaa mutta vähemmän kuin etelässä.

Tapaustutkimuksia menneistä ääri-ilmiöistä

Hellenberg International Oy teki tapaustutkimukset kesän 2010 rajuilmoista ja talven 2011 Tapani-myrskystä. Yhteinen piirre molemmissa poikkeusoloissa oli merkittävät vahingot ja haitat maaliikenteelle. Kansallisen tason toimivalmiutta ei tuolloin tarvittu ja keskeiset viranomaiset arvioivat, että riittävä tilannekuva pystyttiin muodostamaan. Kuitenkin osalla paikallisista viranomaisista oli vaikeuksia saada ajantasaista tilannekuvaa ja yhtenäistä arvioita tilanteen kehityksestä.

Hellenberg-ryhmä teki hankkeessa myös selvityksen Suomenlahden rannikkotulvasta tammikuussa 2005. Tuolloin kansallisen tason kriisinhallinta toimi vaaditulla tasolla. Tapauksen jälkeen on entisestään parannettu Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelyjä. Säähäiriöiden aiheuttamien vahinkojen ja haittojen vähentämiseksi yhteistyötä eri alueiden pelastusviranomaisten ja myös yksityissektorin toimijoiden välillä tulisi kehittää mm. yhtenäisen tilannekuvan saamiseksi. ”Edelleen voimakas talvimyrsky, johon liittyy rannikkotulvia ja laajoja kaatuneiden puiden aiheuttamia sähköverkkohäiriötä ja jota seuraa ankara pakkasjakso, on merkittävä riski turvallisuudelle ja hyvinvoinnille”, sanoo VTT Timo Hellenberg.

RAIN-tutkimushanketta koordinoi professori Alan O’Connor Trinity Collegesta (Dublin, Irlanti). Hankkeeseen osallistuu tutkimuslaitoksia Irlannista, Saksasta, Hollannista, Belgiasta, Slovakiasta, Espanjasta, Italiasta, Kreikasta ja Suomesta.

Lisätietoja RAIN-hankkeesta: http://rain-project.eu/
Video RAIN-hankkeen toiminnasta Suomessa: https://www.youtube.com/watch?v=re8gUpyJty4

Lisätietoja:

Ilmastonmuutoksen arviot: Dr. Andrea Vajda, Ilmatieteen laitos, tel. 0295 393 510, andrea.vajda (at) fmi.fi

Kriisien hallinta ja Suomen tapaustutkimukset: VTT Timo Hellenberg, tel. +358 400 154441, office(at) hellenberg.org

Väitös: Kiinteistömarkkinat suosivat ilmastonmuutokseen varautumista

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Kiinteistöjen arvo säilyy parhaiten alueilla, joihin ei kohdistu ilmastonmuutoksesta aiheutuvia uhkia.


Kuva: Antonin Halas.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Athanasios Votsis seurasi Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessaan, miten Helsingin, Porin ja Rovaniemen asuntojen hinnat heilahtelivat, kun tulvariskeistä tiedotettiin. Hän myös seurasi kuinka viheralueiden läheisyys heijastui neliöhintoihin.

Rankkasateiden aiheuttamien tulvien ennustetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä, toisaalta viheralueiden on todettu vähentävän tulvimista, koska vesi sitoutuu maahan.

”Väitöstutkimus osoittaa, että viheralueiden rakentaminen ja tulvariskeistä tiedottaminen suuntaavat kaupunkirakentamista kestävään suuntaan”, sanoo Athanasios Votsis.

Kun SYKE julkisti kartat tulvariskialueista vuosina 2006 – 2008, niin tutkimuksen mukaan asuntojen hinnat tippuivat riskialueilla ja samanaikaisesti asuntojen kysyntä turvallisia alueilla nousi.

Viheralue nostaa ympäröivien asuntojen arvoa

Rakennuttaja saa usein taloudellista hyötyä viheralueesta eli viheralueiden lisääminen tai säilyttäminen on hyvä sijoitus. Votsisin ympäristöekonomisten laskelmien mukaan viheralue hyödyttää taloudellisesti myös lähikiinteistöjen omistajia.

”Kohtalaisen tiheän kaupunkialueen keskelle jätetyt viheralueet näkyvät pitkällä aikavälillä alueen asuntojen arvoa korottavana tekijänä”, Athanasios Votsis kertoo.

Viheralue voi olla puisto, puutarha, niitty, pelto tai viherkatto mutta se tulisi Votsisin mukaan kuitenkin suunnitella kyseiselle alueelle sopivaksi.

Vakuutusyhtiöllä rajallinen vastuu

”Vastuu vahingoista kaatuu viime kädessä kaupungille, koska vakuutusyhtiöiden vastuu on luonnonkatastrofin osalta rajallinen. Sen vuoksi on kaikkien etu, että rakentamista suunnataan turvallisille alueille”, Votsis toteaa.

Helsingin rakentaminen on tutkijan mukaan ollut hyvällä mallilla mutta tulevaisuudessa uusilla alueilla olisi syytä varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja välttää rakentamista alueille, joilla on tiedossa oleva tulvariski. Votsisin tutkimustulokset osoittavat, että kevyellä ohjauksella edistetään parhaiten kestävää kehitystä ja päästään parhaaseen tulokseen ihmisten kannalta.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos
Tutkija Athanasios Votsis, puh. 050 433 0789, Athanasios.Votsis@fmi.fi (englanniksi)
Tutkimusprofessori Adriaan Perrels, puh. 050 583 8575, adriaan.perrels@fmi.fi
Helsingin yliopisto
Kaupunkitaloustieteen emeritusprofessori Heikki A. Loikkanen, puh. 040 5010156, heikki.loikkanen@helsinki.fi

Väitöskirja sähköisenä Athanasios Votsis, Space and price in adapting cities – exploring the spatial economic role of climate-sensitive ecological risks and amenities in Finnish housing markets.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/173459

Tammikuu oli lauha ja vähäsateinen

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Suuressa osassa maata tammikuu oli tavanomaista kuivempi ja lunta oli kuukauden päättyessä pitkän ajan keskiarvoihin nähden vähemmän. Vain aivan pohjoisimmassa Lapissa kuukausi oli tavanomaista sateisempi.


Kuva: Tero Pajukallio.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tammikuu oli koko maassa tavanomaista lauhempi. Tammikuun keskilämpötila oli maan eteläosassa enimmäkseen 0…-4, maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa -3…-8 ja Lapissa -7…-11 astetta. Havaitut lukemat ovat noin 2-4 astetta tavanomaista korkeampia. Suurin lämpötilapoikkeama tavanomaiseen tammikuuhun verrattuna oli Pohjanmaan maakuntien alueella.

Kuukauden alussa oli lyhyt kylmä jakso, mutta suurimman osan kuukaudesta vallitsi lauha etelän ja lännen välinen ilmavirtaus. Kuukauden alin lämpötila -41,7 °C mitattiin 5. päivänä Muoniossa ja ylin lämpötila +7,9 °C Jomalassa 1. päivänä.

Sademäärien suhteen kuukausi oli aivan maan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta tavanomaista vähäsateisempi. Maan etelä- ja keskiosassa tammikuu oli laajalti jopa harvinaisen vähäsateinen. Sateisinta oli Käsivarren Lapissa. Suurin kuukausisademäärä, 102 mm, mitattiin Enontekiön Kilpisjärvellä ja pienin kuukausisademäärä, 5 mm, mitattiin Köyliössä.

Lunta oli kuukauden lopulla Lappia lukuun ottamatta tavanomaista vähemmän, länsi- ja lounaisrannikolla oli paikoin lumetonta. Eniten lunta oli Pohjois-Lapissa, missä lumensyvyys oli yleisesti 60–80 cm, Käsivarren Lapissa paikoin jopa 100 cm.

Lisätietoja:

Säätilastoja Ilmastopalvelusta puh. 0600 1 0601 (4,01 e/min + pvm)
Sääennusteet palvelevalta meteorologilta 24 h/vrk puh. 0600 1 0600 (4,01 e/min + pvm)

Tammikuu säätilastot: http://ilmatieteenlaitos.fi/tammikuu

Lue lisää: Ilmastokatsaus.fi

Mitä ajattelet ilmastonmuutoksesta

[Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tiedote:]

Miten ilmastonmuutos tulee mielestäsi vaikuttamaan meidän tavallisten ihmisten elämään? Millaisia muutokset ovat esimerkiksi kuntatasolla, metsänkäsittelyssä tai vaikka tulviin varautumisessa? Millaisia hyötyjä tai haittoja arvelet ilmastonmuutoksen tuovan?

Suomen ympäristökeskus SYKE selvittää toista kertaa koko maan kattavalla kyselyllä, mitä suomalaiset ajattelevat ilmastonmuutoksen vaikutuksista lähialueillaan nyt ja tulevaisuudessa. Helmikuussa 2017 avattu kysely antaa käsitystä siitä, ovatko kansalaisten näkemykset ilmastonmuutoksen vaikutuksista muuttuneet vuodesta 2014. Silloin mielipiteitä kartoitettiin ensimmäisen kerran.

Ilmastonmuutoskysely on avoinna 1.2.–30.4.2017. Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia eikä edellytä mitään erityistietoja. Vastaukset käsitellään nimettömästi.

Kysely löytyy Harava-kyselypalvelusta

Mikä on tärkeätä kansalaisten mielestä ilmastonmuutoksen sopeutumisessa

Kansalaiskysely on osa EU:n tuella toteutettavaa MONIMET -hanketta. Hankkeessa tarkennetaan tietoa maamme metsien kasvun vuodenaikaisesta vaihtelusta ja kasvua säätelevistä tekijöistä. Kyselyn vastausten avulla selvitetään, mitä käsityksiä kansalaisilla on ilmastonmuutoksen vaikutuksista kuntansa alueella ja millaista varautumista asukkaat pitävät tärkeänä. Kysely on saanut tukea EU:n Life-rahoituksesta.

Hanketta johtaa Ilmatieteen laitos ja SYKEn lisäksi siinä ovat mukana Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto.

Lisätiedot

Erikoistutkija Maria Holmberg, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p.0295 251 181

MONIMET-hanke

Ilmastonmuutos näkyy selvästi Suomessa ja Euroopassa – sopeutumiseen syytä panostaa

[Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tiedote:]


Kuva: © Ari Andersin / YHAn kuvapankki.

Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomeen voimakkaammin kuin moniin muihin Euroopan maihin, selviää Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) uudesta raportista Ilmastonmuutos, vaikutukset ja haavoittuvuus Euroopassa 2016. Tulevaisuudessa pohjoisten alueiden lämpötilojen arvioidaan nousevan enemmän kuin maapallolla keskimäärin. Muutokseen on varauduttava useilla toimialoilla kuten maataloudessa, rakentamisessa ja terveydenhoidossa.

Ilmastonmuutos näkyy Euroopassa jo selvästi ja viime vuosina on rikottu useita ilmastollisia ennätyksiä. Euroopan keskilämpötila oli ennätyskorkea vuonna 2014 ja maaliskuussa 2016 arktinen jääpeite oli ennätyksellisen suppea. Sadanta on lisääntynyt Pohjois-Euroopassa erityisesti talvella ja sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet ovat yleistyneet. Kaiken kaikkiaan Euroopan lämpötilat olivat jaksolla 2006-2015 noin 1,5 astetta korkeampia kuin ennen teollista aikakautta. Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia luontoon, elinkeinoihin ja talouteen Euroopassa ja Suomessa.

Arktiset lajit kärsivät, hellekaudet tuovat terveysriskejä, rehevöityminen lisääntyy

Eteläisen Suomen lumi- ja jäätilanteen epävarmuus aiheuttaa vaikeuksia sekä luonnolle että virkistyskäytölle. Saimaannorpan pesintää on jo nyt jouduttu tukemaan kolaamalla lunta pesimistä varten, ja lumiolosuhteiden muutokset haittaavat monia muitakin kylmiin ja lumisiin olosuhteisiin sopeutuneita lajeja. Voimistuvien hellekausien terveysriskit koskevat myös haavoittuvia ihmisryhmiä Suomessa.

”Sadannan ja jokivirtaamien kasvu yhdistettynä Itämeren veden lämpenemiseen lisäävät rehevöitymisriskiä. Itämeren leväkukinnat ja happikatoon liittyvät ongelmat saattavat edelleen yleistyä ilmastonmuutoksen seurauksena, jos ravinnekuormitusta ei onnistuta rajoittamaan merkittävästi”, professori Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta sanoo. Hildén on yksi EEA:n raportin yli 60 kirjoittajasta.

”Toisaalta Suomi vaikuttaa vähemmän haavoittuvalta kuin monet Euroopan alueet. Suomessa lämpötilan ja sadannan muutoksien arvioidaan pysyvän lähivuosikymmeninä rajoissa, joiden sisällä dramaattiset seuraukset ovat epätodennäköisiä. Päästöjen vähentäminen on kuitenkin ainoa kestävä ratkaisu, jolla ilmastonmuutosta voidaan hillitä pitkällä aikavälillä”, Hildén sanoo.

Pohjoinen luonto ja elinkeinot muutoksessa

Ilmastonmuutoksesta voi olla Suomelle myös hyötyä esimerkiksi lämmityskustannusten laskuna ja pitenevänä kasvukautena. Toisaalta ilmaston lämpeneminen voi tuoda uusia kasvituholaisia ja tuhojen riski kasvaa maa- ja metsätaloudessa.

Osa ilmastonmuutoksen seurauksista ilmenee vasta vuosikymmenien tai jopa vuosisatojen kuluessa. Esimerkiksi Grönlannin ja Antarktiksen mannerjäätiköiden sulaminen nostaa merenpinnan tasoa hitaasti. Maan kohoaminen hidastaa merkittävästi merenpinnan nousun vaikutusta Suomen rannikolla tämän vuosisadan aikana.

Sopeutuminen välttämätöntä

”Suomen kansallisessa sopeutumissuunnitelmassa on arvioitu ilmastonmuutoksen riskejä ja suunniteltu niiden hallintaa eri aloilla kuten maa- ja metsätaloudessa sekä rakennetussa ympäristössä. Esimerkiksi rakentamisen ohjeistusta ja järvien ja tekoaltaiden säännöstelyehtoja saatetaan joutua mukauttamaan. Euroopan ympäristökeskuksen raportti on hyödyllinen, koska se osoittaa, että Suomi ei ole yksin ja eurooppalainen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia oppia muiden maiden kokemuksista”, Mikael Hildén sanoo.

Sopeutumista tarvitaan ilmastonmuutokseen liittyvien riskien pienentämiseksi ja mahdollisten hyötyjen hyväksi käyttämiseksi. Sopeutumistoimia ja -politiikkaa mukautetaan sitä mukaan, kun saadaan uutta tietoa ilmastonmuutoksen etenemisestä sekä erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

EEA:n raportti Ilmastonmuutos, vaikutukset ja haavoittuvuus Euroopassa 2016 esittelee noin 40 ilmastonmuutosta kuvaavaa indikaattoria, joissa tarkastellaan tähänastista kehitystä ja arvioita tulevasta. Indikaattorit kuvaavat ilmaston muutosta esimerkiksi lämpötilan ja sadannan avulla sekä vaikutuksia muun muassa maatalouteen, luonnon monimuotoisuuteen ja terveyteen. Lisäksi tarkastellaan kaupunkien, väestön ja ekosysteemien haavoittuvuutta. EEA:n julkaisu on sarjassaan neljäs. Se on päivitetty ja laajennettu versio vuoden 2012 raportista.

• European Environment Agency (2017): Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. EEA Report No 1/2017, ISBN: 978-92-9213-835-6.
EEA:n tiedote (25.1.2017)
• Lisätietoa ilmastonmuutoksesta Ilmasto-oppaassa

Lisätietoja:

Professori Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus (SYKE),
puh. +358 295 251 173, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Dr Hans-Martin Füssel, Project manager – Climate change vulnerability and adaptation,
tel. +45 50131760, etunimi.sukunimi@eea.europa.eu [Martin.Fuessel] (Haastattelut englanniksi)

%d bloggers like this: