Pohjoisen luonnon reaktioita ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan suureen osaan eliölajeista haitallisesti. On kuitenkin joitakin lajeja, joilla vaikutukset näkyvät myöhemmin. Joillakin lajeilla vaikutukset ovat jopa positiivisia ainakin aluksi. Tällaisia tilanteita esiintyy erityisesti pohjoisessa, koska siellä elinolosuhteet muuttuvat ainakin paikoittain suotuisammaksi monille lajeille. Tosin tämä usein tarkoittaa sitä, että pohjoisen aiemmin ankariin olosuhteisiin sopeutuneet lajit joutuvat väistymään lauhemmassa ilmastossa viihtyvien lajien tieltä. Kahdessa uudessa tutkimuksessa esitetään esimerkit lajeista, jotka näyttävät selviävän hyvin ilmaston lämmetessä ja yhdestä lajista, jolle olosuhteet ovat saattaneet muuttua paremmiksi.

Pohjoisen maaperän ekosysteemit kykenevät vastustamaan ilmastonmuutosta?

Eric Lamb kollegoineen raportoi Global Change Biology -lehdessä maaperän ekosysteemeille tehdyistä kokeista arktisen tundran pensasmaastossa. Tutkimusalue sijaitsee Ellesmerensaarella Kanadassa. Maastoa lämmitettiin ja lannoitettiin 16 vuoden ajan ja ekosysteemin reaktiota seurattiin mittauksilla sekä maanpinnan päällä että alla. Mittauksissa seurattiin biologista toimintaa, mutta myös kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi, metaani ja ilokaasu eli dityppioksidi) päästöjä maaperästä.

Maanpinnan päällä lämmitys ja lannoitus saivat kasvillisuuden kasvamaan voimakkaasti. Kasvihuonekaasujen päästöt maaperästä eivät sen sijaan muuttuneet merkittävästi. Samoin maaperän kemiallinen ja biokemiallinen toiminta säilyi melko muuttumattomana. Maaperän mikrobeissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Pinnan kasvillisuus reagoi siis voimakkaasti, mutta pinnanalaisessa ekosysteemissä ei havaittu reaktiota. Maanalaisen ekosysteemin reagoimattomuus myös aiheutti sen, että maaperän kasvihuonekaasujen päästöt pysyivät muuttumattomina.

Hömötiaisella asiat paremmin ilmaston lämmetessä?

Global Change Biology -lehdessä odottaa julkaisua myös suomalaistutkijoiden artikkeli hömötiaisesta ja ilmastonmuutoksesta. Emma Vatka, Markku Orell ja Seppo Rytkönen Oulun yliopiston biologian laitokselta ovat tutkineet hömötiaisen lisääntymisen ajoitusta ja hömötiaisen käyttämän toukkaravinnon esiintymisen ajoitusta keväiden lämmetessä. Tutkimuksessa mitattiin hömötiaisen pesimisen onnistumista poikasmäärällä ja poikasten keskimääräisellä painolla.

Hömötiaisten pesiminen aikaistui keväiden lämmetessä viime vuosikymmenien aikana. Samanaikaisesti myös hömötiaisten ravintona käyttämien toukkien esiintyminen aikaistui. Toisin kuin monilla muilla varpuslinnuilla, hömötiaisella on käynyt niin, että pesimisen ja ravinnon esiintymisen ajoitus on parantunut keväiden lämmetessä. Tällä oli heikko, mutta tilastollisesti merkitsevä positiivinen vaikutus hömötiaisen pesimisen onnistumiseen. Näyttää siltä, että hömötiaiset eivät käytä kevätlämpötiloja vihjeenä toukkaravinnon esiintymisestä.

Ilmaston lämpenemiseen reagoiminen näyttää riippuvan populaatiosta, lajista ja elinympäristöstä. Tämän takia ilmastonmuutoksen vaikutusta on tutkittava suurella lajimäärällä ja erilaisilla ilmastoalueilla.

Lähteet:

Eric G. Lamb, Sukkyun Han, Brian D. Lanoil, Greg H. R. Henry, Martin E. Brummell, Samiran Banerjee, Steven D. Siciliano, A high arctic soil ecosystem resists long-term environmental manipulations, Global Change Biology, DOI: 10.1111/j.1365-2486.2011.02431.x. [tiivistelmä]

Emma Vatka, Markku Orell, Seppo Rytkönen, Warming climate advances breeding and improves synchrony of food demand and food availability in a boreal passerine, Global Change Biology, DOI: 10.1111/j.1365-2486.2011.02430.x. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: