Väestön määrän ja rakenteen vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin

Muutokset väestön kasvussa ja koostumuksessa, mukaan lukien väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen, saattavat vaikuttaa merkittävästi maailman hiilidioksidipäästöihin seuraavien 40 vuoden aikana juuri julkaistun tutkimuksen mukaan.


Maailman väestömäärän arvioitu kehitys.

On arvioitu, että vuosisadan puoliväliin mennessä maapallon väkiluku voi nousta yli kolmella miljardilla ja että suurin osa tästä lisäyksestä tapahtuu kaupunkialueilla. Tutkimus osoitti, että jos väestön kasvu seuraisi yhtä hitaampaa kasvupolkua, jota YK:n väestöntutkijat pitävät kuitenkin uskottavana mahdollisuutena, se voisi edistää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä. Tutkijat havaitsivat, että jos väestönkasvu seuraisi sellaista hitaampaa polkua vuoteen 2050 mennessä, se voisi kattaa 16-29 prosenttia niistä päästövähennyksistä, jotka on katsottu tarpeelliseksi pitämään maapallon lämpötilan tarpeeksi alhaisena, jottei se aiheuta vakavia vaikutuksia. Hitaamman väestönkasvun vaikutus kasvihuonekaasujen päästöihin olisi vielä suurempi vuosisadan loppuun mennessä.

”Jos maailman väestönkasvu hidastuu, se ei tule ratkaisemaan ilmasto-ongelmaa, mutta se voi auttaa osaltaan etenkin pitkällä aikavälillä,” sanoo tutkimuksen johtava kirjoittaja, Brian O’Neill, NCAR:n tutkija.

Tutkimuksen toinen kirjoittaja, IIASA:n tutkija Shonali Pachauri sanoo, että hitaampi väestönkasvu vaikuttaa erilailla sen tapahtumapaikasta riippuen.

”Väestönkasvun hidastumisella tämän päivän kehitysmaissa on suuri vaikutus maapallon väestömäärään tulevaisuudessa. Hitaampi väestönkasvu teollisuusmaissa vaikuttaa kuitenkin myös päästöihin, koska energiankäyttö per asukas on suurempaa,” sanoo Pachauri.

Tutkijat ovat tienneet jo pitkään, että väestönmäärän muutoksilla on jonkin verran vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin, mutta vaikutuksen mahdollisesta suuruudesta on väitelty.

Kaupungistuminen ja ikääntyminen

Tutkijat pyrkivät arvioimaan, miten väestörakenteen muutokset vaikuttavat päästöihin ajan kuluessa ja millä alueilla maailmassa. He tutkivat myös väestön ikääntymisen ja kaupungistumisen yhteyksiä päästöjen määrään.

Tutkijat huomasivat, että joissakin kehitysmaissa väestömäärän kasvu kaupungeissa voisi johtaa jopa 25 prosentin nousuun ennustetuissa hiilidioksidipäästöissä. Kaupunkilaisiin liittyvä talouskasvu korreloi suoraan päästöjen kasvun kanssa, mikä johtuu pääasiassa kaupunkien työvoiman korkeammasta tuottavuudesta ja kulutustottumuksista.

Ikääntyminen voi sen sijaan vähentää päästöjä jopa 20 prosenttia joissakin teollisuusmaissa. Tämä johtuu siitä, että vanhemman väestön osuus työvoimasta on vähäinen, minkä seurauksena vähäisempi tuottavuus hidastaa talouskasvua.

”Väestön rakenteella on merkitystä kasvihuonekaasupäästöihin seuraavien 40 vuoden aikana”, sanoo O’Neill. ”Kaupungistuminen on erityisen tärkeää monissa kehitysmaissa, erityisesti Kiinassa ja Intiassa, ja ikääntyminen tulee olemaan tärkeää teollisuusmaissa.”

Tutkijoilla oli käytettävissään ennusteet, joiden mukaan väestön ikääntymistä tulee tapahtumaan kaikilla maailman alueilla, koska ihmiset elävät pitempään ja hedelmällisyys laskee.

Ihmisten käyttäytymisen tulevaisuuden skenaariot

Uuden tietokonemallin avulla tutkijat kehittivät erilaisia skenaarioita talouskasvusta, energian käytöstä ja päästöistä. Jotta tulevien väestörakenteen muutoksien vaikutuksia voitaisiin tutkia, oli kotitalouksien tyypit jaettava eri luokkiin iän, koon ja kaupunki/maaseutu -sijainnin mukaan.

Lisäksi he käyttivät tietoja kansallisista tutkimuksista, jotka kattavat 34 maata ja edustavat 61:tä prosenttia maailman väestöstä. Näiden tietojen avulla arvioitiin kotitalostyyppien keskeisiä taloudellisia ominaispiirteitä, kuten työvoiman osuutta ja kulutustottumuksia.

”Kotitaloudet voivat vaikuttaa päästöjen määrään joko suoraan kulutustottumuksien kautta tai epäsuorasti kulutustottumuksien vaikutuksella talouskasvuun”, O’Neill sanoo.

Kirjoittajat myös ehdottavat, että tulevaisuudessa päästöskenaarioiden kehittäjät ottaisivat paremmin huomioon kaupungistumisen ja ikääntymisen vaikutukset etenkin Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa, Kiinassa ja Intiassa.

”Näiden trendien tarkempi analyysi parantaisi tietämystämme tulevaisuuden energian kysynnästä ja päästöistä,” sanoo O’Neill.

Tutkijat varoittavat, että heidän tuloksensa eivät tarkoita sitä, että ikääntymiseen tai kaupungistumiseen vaikuttavia toimenpiteitä pitäisi toteuttaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, vaan että näiden asioiden parempi ymmärrys auttaa ennakoimaan tulevia muutoksia.

Lähteet:

Artikkeli on melko suora suomennos UCAR:n tiedotteesta.

Brian C. O’Neill, Michael Dalton, Regina Fuchs, Leiwen Jiang, Shonali Pachauri, and Katarina Zigova, Global demographic trends and future carbon emissions, PNAS, doi: 10.1073/pnas.1004581107. [tiivistelmä, koko artikkeli]

Aiheesta on uutisoitu myös Tietoukan blogissa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: