NODC – merien lämpösisältö

Jo joidenkin vuosien ajan on esitetty väitteitä, että maailman meret ovat viilenneet vuoden 2003 jälkeen. Asiaan liittyen on löydetty joitakin virheitä mittauslaitteistoissa. On osoitettu, että nämä virheet aiheuttivat alunperin näennäisen viilenemisen, joten viimeisimmät tieteelliset tutkimukset eivät näyttäisi tukevan väitteitä viilenemisestä viimeisten vuosien aikana. Laajalti käytössä olevaa Argo-verkostoa korjataan parhaillaan ja tilanteen pitäisi selkiytyä lähitulevaisuudessa. Väitteet viilenemisestä kuitenkin jatkuvat edelleen. Tässä luodaan lyhyt katsaus asiaan.


Argo-verkoston mittauspoiju. Kuva: NASA/Japanin rannikkovartiosto.

Viileneminen katosi

Tämä on nykyään jo melko tunnettu tarina, joten tässä se käydään läpi vain lyhyesti. Vuonna 2006 Lyman ja muut raportoivat löytäneensä viilenemistä maailman meristä vuoden 2003 jälkeen. Tämä aiheutti ilmastonmuutoksen epäilijöiden keskuudessa väitteitä siitä, että ilmaston lämpeneminen on pysähtynyt, vaikka tutkimuksen tekijät eivät itse olleet sitä mieltä. Vuonna 2007 Josh Willis, yksi alkuperäisen tukimuksen jäsenistä, huomasi, ettei heidän löytämänsä viileneminen näyttänytkään olevan totta. Joidenkin Argo-verkon mittauspoijujen ja aiemmin käytössä olleiden XBT-antureiden kanssa oli ongelmia. Nämä yhdessä aiheuttivat näennäisen viilenemisen yhdistettyyn mittaussarjaan. Kun huonot Argo-poijut jätettiin analyysistä pois ja XBT-ongelma korjattiin, viileneminen katosi. [Koko tarina on täällä englanninkielellä.]

On myöskin olemassa uudempi tutkimus (von Schuckmann ja muut, 2009), jonka mukaan meret ovat itse asiassa lämmenneet vuoden 2003 jälkeen (tai vuoden 2004 jälkeen, kuten viimeisimmät väitteet näyttävät sanovan). Lisätietolähteitä merien lämpötilasta ja tästä merien lämpösisällön mittaamiseen liittyvästä ongelmasta annetaan tämän artikkelin lopussa.

NODC – viimeaikaisten väitteiden lähde

Huolimatta yllä kuvatusta tilanteesta, merien viilenemisväitteet jatkuvat. Joissakin verkkokeskusteluissa ja blogeissa on käytetty NOAA:n National Oceanographic Data Centerin (NODC) sivustolta löytyvää dataa osoittamaan, että meret ovat viilenneet vuoden 2003 tai 2004 jälkeen. Koska kyseessä on NOAA:n verkkosivusto, sillä on auktoriteettiä ja siksi näyttäisi olevan luotettava lähde esitettyjen väitteiden tueksi. Tässä ei väitetä, etteikö NODC olisi yleisesti ottaen luotettava lähde, mutta tässä pyritään osoittamaan miksi se ei tällä hetkellä ole paras mahdollinen paikka asian tutkimisessa.

NODC:n data on peräisin heidän omasta ”world ocean database” -tietokannastaan ja sen kuvaus löytyy heidän sivustoltaan. Luku 6.6 siellä kertoo datan ongelmista. Katsotaanpa, mitä siellä sanotaan Willisin löytämästä ongelmasta:

A large number of SOLO floats with FSI CTD packages deployed in the Atlantic Ocean between 2003 and 2006 were found to have a pressure offset problem due to a software error. This error caused pressures to be paired with the temperature measurements from the next lower level, creating the illusion of a cooling ocean. Once the problem was found, a list of such floats was compiled. An effort was made to correct the problem, successful in some floats, not in others. All data from all these problem floats are included in WOD09.

Suomennos:
Suuressa määrässä Atlantilla vuosien 2003 ja 2006 välillä käyttöönotettuja SOLO-poijuja, joissa on FSI CTD -paketit, havaittiin olevan ongelma paineen nollauksessa johtuen ohjelmistovirheestä. Tämä virhe aiheutti paineiden lukemisen seuraavaksi alemmalla tasolla olevien lämpötilojen pariksi, mikä aiheutti illuusion viilenevästä merestä. Kun ongelma löydettiin, vialliset poijut listattiin. Ongelmaa yritettiin korjata ja se onnistui joillakin poijuilla, mutta epäonnistui toisilla poijuilla. Kaikkien ongelmapoijujen koko data sisältyy WOD09:ään.

(Korostus on tämän artikkelin kirjoittajan.) Tämä ongelma siis aiheuttaa näennäistä viilenemistä ja ongelmapoijujen mittaukset ovat datassa mukana. Siellä kuvataan myös toinen mainitsemisen arvoinen ongelma:

More recently, in early 2009, a problem with the Druck pressure sensor has been found (J. Willis and D. Roemmich, minutes of 10th meeting of International Argo Steering Team). This problem causes pressure sensor drift after deployment. Deployment of new floats was halted temporarily, until the pressure sensor design could be altered. Already deployed APEX floats are being monitored closely for sensor drift. The full extent of this problem is not yet apparent.

Suomennos:
Hiljattain, alkuvuodesta 2009, Druck-paineantureista löytyi ongelma (J. Willis ja D. Roemmich, kansainvälisen Argo-ohjausryhmän kymmenennen kokouksen pöytäkirja). Tämä ongelma aiheuttaa paineanturin lukemien siirtymisen käyttöönoton jälkeen. Uusien poijujen käyttöönotto keskeytettiin väliaikaisesti kunnes paineanturien toteutus on saatu muutettua. Jo käyttöönotettuja APEX-poijuja seurataan tarkasti paineanturien siirtymien varalta. Ongelman täysi laajuus ei ole vielä selvillä.

Näyttää siltä, että NODC:n datassa on mukana myös muiden ongelmallisten Argo-poijujen dataa. Tämän ongelman osalta ei ole selvää, mihin suuntaan se vaikuttaa.

Näyttää siis selvästi siltä, että viimeisten muutamien vuosien ajalta NODC:n data ei välttämättä ole kaikista luotettavinta. Argon datan osalta on parasta katsoa Argon verkkosivustoa. Siellä on osio nimeltä ”Advice on Pressure Biases in the Argo Data Set” (suora linkitys sivulle ei tunnu toimivan, mutta sivu löytyy pääsivulta ”Argo Information Centre” -linkin kautta ja lisäksi tässä on vaihtoehtoinen linkki ”Argo data management” -verkkosivustolle, josta löytyy sama teksti), jossa sanotaan:

A part of the global Argo data are subject to biases in reported pressures. These biases are usually less than 5db, but occasionally can be larger (> 20db). These bias errors are being steadily removed by the reprocessing of historical Argo data. We expect that by the end of 2010 these errors will be removed from the global Argo data set in both the delayed-mode and real-time data.

Suomennos:
Osaa globaalia Argo-dataa vaivaa raportoitujen paineiden vääristymät. Nämä vääristymät ovat yleensä pienempiä kuin 5 db, mutta saattavat joskus olla suurempia (> 20 db). Näitä vääristymän aiheuttamia virheitä korjataan koko ajan uudelleenprosessoimalla vanhaa Argon dataa. Arvioimme, että vuoden 2010 loppuun mennessä nämä virheet poistetaan globaalista Argo-mittaussarjasta sekä viivästetyssä moodissa että reaaliaikaisessa datassa.

Tämän mukaan saatamme siis saada lisää tietoa viime aikojen merien lämpötiloista ensi vuonna, kun korjaukset on tehty kokonaan. NODC varmasti myös päivittää tietokantansa silloin. Toistaiseksi olemme siis epätietoisuuden tilassa – meillä ei ole hyvää käsitystä siitä, minkälainen merien yläosien lämpökehitys on ollut vuoden 2003 jälkeen.

Viitteet

Lyman, J. M., J. K. Willis, and G. C. Johnson (2006), Recent cooling of the upper ocean, Geophys. Res. Lett., 33, L18604, doi:10.1029/2006GL027033. [tiivistelmä, koko artikkeli]

von Schuckmann, K., F. Gaillard, and P.-Y. Le Traon (2009), Global hydrographic variability patterns during 2003–2008, J. Geophys. Res., 114, C09007, doi:10.1029/2008JC005237. [tiivistelmä, koko artikkeli]

Lisätietoja

– Tämän kirjoituksen alkuperäinen englanninkielinen versio: NODC ocean heat content – Ari Jokimäki, AGW observer.
– Lisää tietoa merien lämpösisältöongelmasta vuoden 2003 jälkeen (katso erityisesti Willis ja muut, 2008, sekä Levitus ja muut, 2009) ja yleensäkin merien lämpötiloista on löydettävissä AGW-observer blogista löytyvässä merien lämpötiloihin liittyvien tutkimusartikkelien listasta.
Does ocean cooling prove global warming has ended? – John Cook, Skeptical Science
Pielke Sr and scientific equivocation: don’t beat around the bush, Roger – gpwayne, Skeptical Science

%d bloggaajaa tykkää tästä: